DIVERSE

1946 WOLSELEY 14-60 en f8 NEL25A
1946 WOLSELEY 14-60 en f8 NEL25A
1946 WOLSELEY EIGHT en f8 NEL27
1946 WOLSELEY EIGHT en f8 NEL27
1946.6 WOLSELEY TEN en f8 NEL29
1946.6 WOLSELEY TEN en f8 NEL29
1947 WOLSELEY 18-85 en f8 NEL33
1947 WOLSELEY 18-85 en f8 NEL33
1949.7 FOUR FIFTY and SIX EIGHTY en f12
1949.7 FOUR FIFTY and SIX EIGHTY en f12
1951 WOLSELEY FOUR FIFTY and SIX EIGHTY en f12
1951 WOLSELEY FOUR FIFTY and SIX EIGHTY en f12
1952.9 WOLSELEY FOUR FOURTYFOUR en f8 NEL234
1952.9 WOLSELEY FOUR FOURTYFOUR en f8 NEL234
1954.3 WOLSELEY FOUR FOURTYFOUR and SIX EIGHTY en f8 HE5129
1954.3 WOLSELEY FOUR FOURTYFOUR and SIX EIGHTY en f8 HE5129
1954.11 WOLSELEY SIX NINETY en f8 54119
1954.11 WOLSELEY SIX NINETY en f8 54119
1956.9 WOLSELEY FIFTEEN FIFTY en cat xl 5657
1956.9 WOLSELEY FIFTEEN FIFTY en cat xl 5657
1957.9 WOLSELEY SIX NINETY dk f12
1957.9 WOLSELEY SIX NINETY dk f12